Spotkania Arkadio
Rób to, co kochasz

 

REGULAMIN

Spotkania Arkadio “Rób to, co kochasz" - Regulamin


 

REGULAMIN PROJEKTU
 
„Spotkania Arkadio “Rób to co kochasz”  Projekt przeciwdziałania przyczynom przestępstw wśród młodzieży”
 
§ 1


1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Spotkania Arkadio “Rób to co kochasz” Projekt przeciwdziałania przyczynom przestępstw wśród młodzieży” współfinansowanym ze środków funduszu sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister sprawiedliwości.

1.2. Wykonawcą projektu jest Fundacja Luce z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 26/28, bud. F, 43-300 Bielsko-Biała

1.3. Projekt realizowany jest w okresie od 15 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nrumer DFS-II-7211-1738/18.

1.4. Celem projektu jest w okresie realizacji projektu przeciwdziałanie przestępczości wśród młodych ludzi przez dotarcie z profilaktyką uzależnień do 10 000 młodych ludzi (w wieku rocznikowo od 13 do 20 lat)

1.5. Zasięg projektu - ogólnopolski.

1.6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

1.7. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie w szczególności:

1.7.1. zakres wsparcia;

1.7.2. zasady realizacji projektu;

1.7.3. prawa i obowiązki uczestników projektu;
 

§2

Słownik pojęć

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

Instytucja Poś średnicząca ​- Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą przy​ ​ul. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;

Projekt ​- Projekt “Spotkania Arkadio “Rób to co kochasz” projekt przeciwdziałania przyczynom przestępstw wśród młodzieży” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer DFS-II-7211-1738/18.;

Kandydat ​- osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w regulaminie;

Uczestnik ​- osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie została zakwalifikowana do udziału w poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach projektu;

Koordynator projektu - osoba​ ​odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu;

Strona internetowa projektu - serwis internetowy zawierający szczegółowe informacje na temat projektu: http://www.luce.org.pl/projektspotkaniartck/

 

§ 3

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu
 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje organizację spotkań profilaktycznych dla młodzieży pt. “Rób to co kochasz” prowadzonych przez rapera Arkadio.
 

§ 4

Zasady realizacji projektu

 

1. Celem szczegółowym zadania jest w okresie od 15 Września do 31 Grudnia realizacja 100 spotkań profilaktycznych w ramach Projektu na które składają się: 

1.1. Wykłady profilaktyczne oparte o własne historie walki z nałogami, agresją, poruszające problematykę przemocy, wchodzenia w konflikty z prawem dla zaimponowania lub w odpowiedzi  na oczekiwania środowiska, oraz historie ludzi którym udało się zmienić swoje życie, z pełnego przemocy, uzależnień i lęku na życie w oparciu o swoje silne strony, talenty, w szczęśliwych relacjach rodzinnych, pełne satysfakcji i szczęścia.

1.2. Autorskie utwory muzyczne wykonywane na żywo wraz z klipami,

1.3. Improwizacja Hip-Hopowa na żywo (tzw. freestyle)

1.4. Oprawa muzyczna i video wszystkich elementów wykonywana w czasie rzeczywistym  w szkołach średnich, (tj. technika, licea, szkoły zawodowe) szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, szkołach podstawowych, ośrodkach socjoterapii, domach dziecka, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, domach dziecka, ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych na terenie Polski.

2. Kolejnym Celem szczegółowym zadania jest w okresie od 15 Września do 31 Grudnia osiągnięcie 20 impresji w mediach o przeprowadzaniu spotkań profilaktycznych “Rób to co kochasz” - projekt przeciwdziałania przyczynom przestępczości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości, w szkołach średnich, podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, podstawowych, ośrodkach socjoterapii, domach dziecka, schroniskach dla nieletnich, domach dziecka i zakładach poprawczych na terenie Polski. Impresje medialne o których mowa mają za zadanie zwracanie społecznej uwagi na problem i konieczność przeciwdziałania przestępczości  wśród osób młodych.

3. Organizacja spotkania profilaktycznego obejmuje:

 

a. dobranie optymalnego dla wykonawców (a więc Arkadio i DJa Dugiego) oraz placówki terminu oraz godzin realizacji spotkania;

b. zapewnienie nagłośnienia niezbędnego w ramach spotkania;

c. określenie optymalnych liczebności i wieku grup otrzymujących wsparcie;

d. ustalenie z placówką optymalnego miejsca realizacji spotkania;

e. dopilnowanie realizacji spotkania na odpowiednim poziomie i zawierającego elementy  wymienione w ​ § 4​ pkt 1.

 

§ 5 

Zasady i kryteria rekrutacji na szkolenia

 

1. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte placówki na terenie Polski takie jak:

1.1. szkoły średnie, (tj. technika, licea, szkoły zawodowe);

1.2. szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi;

1.3. szkoły podstawowe;

1.4. zespoły szkół na które składają się wymienione wcześniej typy placówek; 

1.5. ośrodki socjoterapii;

1.6. domy dziecka;

1.7. schroniska dla nieletnich;

1.8. zakłady poprawcze.

 

2. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać placówki przez kontakt z Koordynatorem projektu drogą mailową (przesyłając wiadomość na adres: ​ aw.adrianwieczorek@gmail.com​ ), oraz drogą telefoniczną przez kontakt z numerem 693 429 515.

 

3. Kwalifikacja kandydatów do udziału w projekcie dokonywana będzie przez Koordynatora projektu.

 

4. Kwalifikacja na szkolenia prowadzona będzie z uwzględnieniem:

4.1. możliwości logistycznych i terminowych wykonawców w terminach o które ubiega się kandydat,

4.2. zasady kolejności zgłoszeń,

4.3. zapisów wniosku o dofinansowanie w zakresie ilości spotkań realizowanych w ramach projektu,

 

5. Placówki zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie nabywają status uczestnika projektu w momencie dokładnego dookreślenia terminu i godziny spotkania lub spotkań.

§ 6

Prawa i obowią ązki uczestników projektu

 

1. Uczestnik ma prawo do:

a. Uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach projektu,

b. otrzymania nieodpłatnych materiałów dydaktycznych rozumianych jako Tabele autoanalizy dla uczniów objętych wsparciem, oraz Konspekty 5 lekcji wychowawczych stanowiących rozwinięcie tematów omawianych w ramach spotkania.

 

2. Uczestnik jest zobowiązany do:

a. podania danych niezbędnych Koordynatorowi projektu do wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach Projektu;

b. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w organizacji spotkań w ramach projektu w ustalonym z koordynatorem terminie i miejscu;

c. poświadczenia ilości uczniów biorących udział w spotkaniu, oraz terminu realizacji zadania poprzez wypełnienie Ankiety oceny poziomu osiągnięcia rezultatów zadania: Spotkania Arkadio “Rób to co kochasz” - projekt przeciwdziałania przyczynom przestępstw wśród młodzieży;

d. oceny poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów spotkania poprzez wypełnienie Ankiety oceny poziomu osiągnięcia rezultatów zadania: Spotkania Arkadio “Rób to co kochasz” - projekt przeciwdziałania przyczynom przestępstw wśród młodzieży;

e. Informowania o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających realizację spotkań terminach i godzinach spotkań ustalonych z koordynatorem projektu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed ustaloną datą realizacji spotkania, wyjątek stanowią placówki które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie w terminie na mniej niż 7 dni przed uzgodnioną z Koordynatorem projektu datą realizacji spotkania;

f. Pozyskania koniecznych zgód i pozwoleń na dokumentację fotograficzną uczniów w ramach realizacji zadania spotkań w ramach projektu do celów jego wyłącznie do celów jego dokumentacji i promocji w mediach i sieci Internet.

§ 7

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach.

2. Rezygnacja z udziału w projekcie może wynikać z przyczyn działania siły wyższej i z zasady nie mogą być one znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie wraz z podaniem jej powodów.

4. Koordynator projektu ma prawo do wykreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku nie dotrzyma zobowiązań wynikających z § 6 pkt 2. regulaminu
 

§8

Informacja o ochrona danych osobowych

 

Uczestnik projektu oraz osoby reprezentujące uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 

§8

Postanowienia końcowe


1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej projektu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 
 
 
Regulamin do pobrania: